Κοινωνική Οικονομια

Η απάντηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στις αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες. 
Στην αρχή αυτού του οδηγού υποστηρίξαμε
ότι η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές
επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη ενός έξυπνου, διατηρήσιμου
και χωρίς αποκλεισμούς προτύπου κοινω­
νικοοικονομικής ανάπτυξης, βασιζόμενου
σε έναν σύγχρονο καταμερισμό ρόλων και ευθυνών ανάμεσα στην αγορά, το κράτος,τον «τρίτο τομέα» και τα μεμονωμένα άτομα.Είδαμε επίσης ότι οι οντότητες της παραδοσι­ακής κοινωνικής οικονομίας, οι νεότερες κοι­ νωνικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικά υπεύθυνοι καταναλωτές, οι αποταμιευτές, οι χρηματο­δότες και οι κερδοσκοπικές εταιρείες έχουν ένα κοινό στοιχείο: την έμφαση σε κοινωνικές αξίες και τη μέριμνα για την ύπαρξη θετικού αντικτύπου στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας.Προτού εξετάσουμε πώς μπορεί να εξελι­χθεί μελλοντικά ο ρόλος όλων των παρα­
γόντων και των τάσεων που περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι χρήσιμη μια σύνοψη των σχέσεων της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων με άλλους παράγοντες της αγοράς, το κράτος
και τους ιδιώτες, καθώς και κατά πόσον οι δραστηριότητές τους είναι μοναδικές.
Πρώτη σημαντική απόρροια των δραστηρι­οτήτων των οργανισμών κοινωνικής οικο­νομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η συμβολή τους στην αύξηση και τη διαφοροποίηση της προσφοράς υπηρεσιών σε οικογένειες και ιδιώτες. Λόγω της εκ των κάτω φύσης τους, αυτοί οι οργα­νισμοί μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αναδυόμενες ανάγκες και να αναπτύξουν κατάλληλες απαντήσεις, συχνά χωρίς την υποστήριξη του δημόσιου τομέα. Σταδιακά, οι δραστηριότητες αυτών των οργανισμών συχνά έτυχαν της αναγνώρισης και της στή­ριξης του κράτους και μάλιστα, σε ορισμένεςπεριπτώσεις, εντάχθηκαν και στο δημόσιο σύστημα πρόνοιας. Αυτό συνέβη, παραδείγ­ματος χάριν, με τους ιταλικούς κοινωνικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι ξεκίνησαν ως εθελοντικές οργανώσεις και έχουν πλέον
συγχωνευθεί πλήρως στο σύστημα πρό­νοιας, όπως και με τις υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης στη Σουηδία, οι οποίες αρχικά καθιερώθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό πριν από πάνω από έναν αιώνα, και σήμερα απο­ τελούν νομικό δικαίωμα.

Like My Page

}