Wednesday, July 26, 2017

Ευρωπαϊκή Ένωση στον επίσηµο δικτυακό της τόπο “Europa” παρέχει έναν ευρύ κι αρκετάσαφή ορισµό ως ...ποιος δήμος είναι πιο τεχνολογικά αναπτυσσομενος ..?

Διάβασα ότι έγινε ένας διαγωνισμός του ΕΜΠ για το ποιος δήμος είναι πιο τεχνολογικά αναπτυσσομενος ...η Γλυφάδα μας δεν χρειάζεται  επιβεβαίωση ούτε μνείες για την τεχνολογική αναπτυξη της Γλυφάδας όπως την βιώνω προσφέροντας τεχνογνωσία και  αναπτυξη της πληροφορικής..  έχω να πω τα εξής .... 

....Όταν το 1781 ο Βενιαµίν Φραγκλίνος διατύπωνε τη φράση


«…to get the bad customs of acountry changed and new ones, though better, introduced, it is necessary to first remove the prejudices of the people, enlighten their ignorance, and convince them that their interestswill be promoted by the proposed changes; and this is not the work of a day»


....δεν µπορούσε να φανταστεί ότι περισσότερο από 2 αιώνες αργότερα θα εφάρµοζε γάντι στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρείται ότι θα µετατρέψει ριζοσπαστικά και επαναστατικά τον τρόπο επικοινωνίας και συνδιαλλαγής ανάµεσα σε πολίτες και Κράτος.Ο όρος «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» αυτός καθαυτός προέρχεται από την µετάφραση των αντίστοιχων αγγλικών όρων “electronic government” ή “digital government”. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να συγχέεται ο όρος «ηλεκτρονικός» ή «ψηφιακός» µε την απλή εφαρµογή της πληροφορικής και των λεγόµενων νέων τεχνολογιών στη δηµόσια διοίκηση.


Στην αναζήτηση του τι ακριβώς είναι η «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» µπορούν να δοθούνποικίλοι ορισµοί ανάλογα µε την οπτική γωνία που αντιµετωπίζει ο κάθε επιστήµονας ήειδήµων το θέµα.

 Λανθασµένα ορισµένοι θεωρούν ότι ο στόχος της ηλεκτρονικήςδιακυβέρνησης είναι η µεταφορά τους γραφειοκρατικού συστήµατος λειτουργίας πουβασίζεται στην κυρίαρχη χρήση του χαρτιού σε ηλεκτρονική µορφή (Garson, 2004).Αντιθέτως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εµπερικλείει πολλά περισσότερα από την απλήαυτοµατοποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών και τη διάθεση συγκεκριµένων υπηρεσιώνπρος τους πολίτες µέσω ∆ιαδικτύου. 

Στοχεύει βαθιά στην καρδιά κάθε κυβερνητικής δοµήςµεταµορφώνοντας τις µεθόδους, τις επικοινωνίες και την νοοτροπία της κυβέρνησης και τηςδιακυβέρνησης (Curtin, GG, Sommer, MH & Vis-Sommer, V, 2003).Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον επίσηµο δικτυακό της τόπο “Europa” παρέχει έναν ευρύ κι αρκετάσαφή ορισµό ως «

τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στηδηµόσια διοίκηση σε συνδυασµό µε την οργανωτική αλλαγή και τις νέες δεξιότητες για τη βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών και δηµοκρατικών διαδικασιών και στην ενίσχυση της στήριξης στις δηµόσιες πολιτικές ....


».Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα πεδίο που διαπλέκονται αρκετοί διαφορετικοί τοµείςµέσα σε ένα µοναδικό περιβάλλον όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, η δηµόσια διοίκηση, ηεπιστήµη της πληροφόρησης, τα οικονοµικά, η νοµοθεσία, η ηθική και οι πολιτικέςεπιστήµες. Επίσης υπάρχουν πολλαπλά πεδία πολιτικών, τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούνόπως η προστασία προσωπικών δεδοµένων, το ψηφιακό χάσµα, η δηµόσια πρόσβαση σεκυβερνητική πληροφόρηση, η παροχή υπηρεσιών και η ασφάλεια των πληροφοριών προτούτο κάθε κράτος προχωρήσει στην εφαρµογή ενός συνολικού προγράµµατος ηλεκτρονικήςδιακυβέρνησης (Seifert & Petersen, 2002).

Εν κατακλείδι είναι αρκετά δύσκολο να δοθεί ένας ξεκάθαρος και πλήρης ορισµός για τηνηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς πρόκειται για µια πολυδιάστατη έννοια, η οποίαεµπερικλείει πολλές αλληλοεξαρτώµενες συνιστώσες –κοινωνικές, πολιτικές, διοικητικές,τεχνολογικές, οικονοµικές, νοµικές. 

Το βασικότερο σηµείο που πρέπει να γίνει αντιληπτόείναι ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά την συθέµελη αναδιαµόρφωση του τρόπουλειτουργίας της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης σε παρόµοια κλίµακα µε αυτή της βιοµηχανικής επανάστασης δεν µπορούσε να φανταστεί ότι περισσότερο από 2 αιώνες αργότερα θα εφάρµοζε γάντι στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρείται ότι θα µετατρέψει ριζοσπαστικά και επαναστατικά τον τρόπο επικοινωνίας και συνδιαλλαγής ανάµεσα σε πολίτες και Κράτος.

Ο όρος «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» αυτός καθαυτός προέρχεται από την µετάφραση των αντίστοιχων αγγλικών όρων “electronic government” ή “digital government”. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να συγχέεται ο όρος «ηλεκτρονικός» ή «ψηφιακός» µε την απλή εφαρµογή της πληροφορικής και των λεγόµενων νέων τεχνολογιών στη δηµόσια διοίκηση.Στην αναζήτηση του τι ακριβώς είναι η «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» µπορούν να δοθούν ποικίλοι ορισµοί ανάλογα µε την οπτική γωνία που αντιµετωπίζει ο κάθε επιστήµονας ή ειδήµων το θέµα. 

Λανθασµένα ορισµένοι θεωρούν ότι ο στόχος της ηλεκτρονικήςδιακυβέρνησης είναι η µεταφορά τους γραφειοκρατικού συστήµατος λειτουργίας πουβασίζεται στην κυρίαρχη χρήση του χαρτιού σε ηλεκτρονική µορφή (Garson, 2004).Αντιθέτως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εµπερικλείει πολλά περισσότερα από την απλήαυτοµατοποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών και τη διάθεση συγκεκριµένων υπηρεσιώνπρος τους πολίτες µέσω ∆ιαδικτύου. 

Στοχεύει βαθιά στην καρδιά κάθε κυβερνητικής δοµήςµεταµορφώνοντας τις µεθόδους, τις επικοινωνίες και την νοοτροπία της κυβέρνησης και τηςδιακυβέρνησης (Curtin, GG, Sommer, MH & Vis-Sommer, V, 2003).Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον επίσηµο δικτυακό της τόπο “Europa” παρέχει έναν ευρύ κι αρκετάσαφή ορισµό ως 
"τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στηδηµόσια διοίκηση σε συνδυασµό µε την οργανωτική αλλαγή και τις νέες δεξιότητες για τη βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών και δηµοκρατικών διαδικασιών και στην ενίσχυση της στήριξης στις δηµόσιες πολιτικές ».

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα πεδίο που διαπλέκονται αρκετοί διαφορετικοί τοµείςµέσα σε ένα µοναδικό περιβάλλον όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, η δηµόσια διοίκηση, ηεπιστήµη της πληροφόρησης, τα οικονοµικά, η νοµοθεσία, η ηθική και οι πολιτικέςεπιστήµες. 

Επίσης υπάρχουν πολλαπλά πεδία πολιτικών, τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούνόπως η προστασία προσωπικών δεδοµένων, το ψηφιακό χάσµα, η δηµόσια πρόσβαση σε κυβερνητική πληροφόρηση, η παροχή υπηρεσιών και η ασφάλεια των πληροφοριών προτούτο κάθε κράτος προχωρήσει στην εφαρµογή ενός συνολικού προγράµµατος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Seifert & Petersen, 2002).

Εν κατακλείδι είναι αρκετά δύσκολο να δοθεί ένας ξεκάθαρος και πλήρης ορισµός για τηνηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς πρόκειται για µια πολυδιάστατη έννοια, η οποίαεµπερικλείει πολλές αλληλοεξαρτώµενες συνιστώσες –κοινωνικές, πολιτικές, διοικητικές,τεχνολογικές, οικονοµικές, νοµικές. Το βασικότερο σηµείο που πρέπει να γίνει αντιληπτόείναι ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά την συθέµελη αναδιαµόρφωση του τρόπουλειτουργίας της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης σε παρόµοια κλίµακα µε αυτή της βιοµηχανικής επανάστασης...Στην Γλυφαδα παταμε γερά και σταθερά σε θεματα τεχνολογιας και πληροφορικής γιατι βασιζομαστε στις αρχες της ηλεκτρονικής διαφανειας, τεχνοκρατιας και δικαιοσυνης...αυτα μας επισημαινει ο Δημαρχος σε αυτα βασιζομαστε με εξωστρεφεια και σοβαροτητα.

...ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
 — with Vassilis E Moulakakis.

Like My Page

}