Sunday, February 15, 2015

Ο Περιφερειακός-δημοτικος Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αποτελεί ένα νέο θεσμό


Πρέπει για πρώτη φορά να εκλεχθεί εκείνος η εκείνη που θα μπορεί να εκτελέσει τα παρακάτω αλλά ουσιαστικά να έχει τα εργαλεία και θεσμούς που ίσως πρέπει να δημιουργήσει από την αρχή μέσα από την καινοτομία, μια νεα κουλτουρα και την τεχνολογία. Να μπορεί να έχει γνώση των προβλημάτων να ιεραρχεί να βαθμολογεί σε κοινά αποδεκτό και θεσμοθετημενο διαποαραταξιακα σύστημα αξιών-απόδοσης και παραγωγικότητας τις υπηρεσίες και τις σχέσεις πολίτη - δημοτικής αρχής. Να μπορεί να παρέμβει και να κινεί την γραφειοκρατεία προς όφελος του πολίτη να ενεργοποιησει ολα τα ευρωπαϊκά προγράμματα για επιχειρήσεις και επενδύσεις. Είναι ένας τεράστιος ρόλος και χρειάζεται εμπειρία και γνώση όχι τι γινόταν στους δήμους αλλά να φέρει τεχνογνωσία και εμπειρία από τομείς που δεν έχουν σχέση με τα αυτοδιοικητικά. Ξέρουμε τι γινόταν τόσα χρόνια στους δήμους δεν αντέχουμε άλλους πρώην σωτήρες!!!! Φρεσκιες ιδέες φρεσκιες αντιλήψεις ζητάμε !!!

 Βασίλης Ε. Μουλακακης


ΡΟΛΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ τι ειναι ?
1. Ο Περιφερειακός-δημοτικος Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αποτελεί ένα νέο θεσμό για την Περιφερειακή-δημοτικη Αυτοδιοίκηση διαμεσολάβησης μεταξύ των θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων, αφενός και των νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών της Περιφέρειας-δημου, αφετέρου. 2. Αποστολή του είναι: α) η επίλυση των προβλημάτων που καταγγέλλονται εξαιτίας της κακοδιοίκησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών της β) ο έλεγχος των υπηρεσιών της περιφέρειας γ) ο έγκαιρος εντοπισμός και η αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης δ) η εποπτεία της ορθής εφαρμογής των νόμων ε) η διασφάλιση της αμεροληψίας των περιφερειακών αρχών και στ) η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης. 3. Σκοπός του είναι: Ο Περιφερειακός-δημοτικος Συμπαραστάτης αποτελεί έναν περιφερειακό θεσμό που επιβλέπει την ορθή και νομότυπη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και λειτουργεί εμμέσως ως εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός και ως διαμεσολαβητής στη σχέση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών της, ενώ υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας-Δημου. ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 1. Ο Περιφερειακός=Δημοτικος Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης επιλαμβάνεται υποθέσεων που ανάγονται στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της.
 2. Ο Περιφερειακός-δημοτικος Συμπαραστάτης επιλαμβάνεται των υποθέσεων που αφορούν σε καταγγελίες για παραβίαση δικαιωμάτων ή προσβολής νομίμων συμφερόντων πολιτών ή επιχειρήσεων και φαινομένων κακοδιοίκησης, κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αιτήσεως του θιγόμενου πολίτη ή επιχείρησης και υποχρεούται όπως απαντήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά επ’ αυτής εντός της ενδεικτικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.
 3. Συγκεκριμένα, ο Περιφερειακός-Δημοτικος Συμπαραστάτης διερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών της προσβάλλει με πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή συμφέρον που προστατεύεται από την έννομη τάξη, αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από εκτελεστή δικαστική απόφαση, αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από το Νόμο ή από ατομική διοικητική πράξη, ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση εξουσίας.
 4. Ο Συμπαραστάτης επιλαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης που περιέλθουν στην αντίληψή του.
 5. Ο Συμπαραστάτης επιλαμβάνεται των υποθέσεων που έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ανάληψης των αρμοδιοτήτων της αιρετής Περιφέρειας, από την 1η Ιουλίου 2011.
6. Ο Συμπαραστάτης δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που κρίνονται προδήλως αόριστες, αβάσιμες, ασήμαντες ή που ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.
 7. Ο Συμπαραστάτης δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων.
 8. Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 179 παρ. 4 του Ν. 3852/2011, στην οποία παρουσιάζει το έργο του, παραθέτει τις σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για την βελτίωση της διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό και την θεραπεία των προβλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
 9. Ο Συμπαραστάτης προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας.
 10. Ο Συμπαραστάτης μπορεί να απευθύνεται και συνεργάζεται με τις περιφερειακές διευθύνσεις και υπηρεσίες για την ανάδειξη προβλημάτων ως προς την λειτουργία τους, την αναζήτηση λύσεων και την διατύπωση προτάσεων για την αναβάθμιση των παρεχομένων προς τον διοικούμενο υπηρεσιών. Ο Συμπαραστάτης μπορεί συνεπικουρούμενος από τις περιφερειακές υπηρεσίες να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες (συνέδρια, ημερίδες) για τη συζήτηση με κοινωνικούς φορείς της αντιμετώπισης προβλημάτων του πολίτη και της επιχείρησης και την παραγωγή πορισμάτων χρήσιμων για τις προτάσεις αναβάθμισης των υπηρεσιών της διοίκησης.
 11. Ο Συμπαραστάτης μπορεί να παρεμβαίνει για ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και της επιχείρησης 

Like My Page