Sunday, February 23, 2014

IT Leader: Η πληροφορική ως μοχλός ανάπτυξης και αναδιοργάνωσ...

IT Leader: Η πληροφορική ως μοχλός ανάπτυξης και αναδιοργάνωσ...: . Η ανάπτυξη της επιχείρησης αποτελεί μονόδρομο στις μέρες μας σε αντίθεση με τις φωνές φόβου για μείωση του κόστους και downsizing τ...

Like My Page